Chinees knoopwerk
Natuurlijke materialen
Combi-kettingen
Driedraadskettingen
Glaskralen en -parels
Zoetwaterparels
Armbanden
Oorbellen
Overige producten
 


Margriet aan het werk
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden voor levering aan de klant via bestellingen via www.mijnhalszaak.nl
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijk persoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer   Mijn Halszaak
Vestigingsadres : Beuger 12 
Telefoonnummer : 0348-430099 of 06 – 38181243 
E-mailadres  : margriet@mijnhalszaak.nll 
KvK-nummer : 53824458
BTW-identificatienummer : 175983471.B01A

 
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer.
2 Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar langs elektronische weg.
 
Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
2. De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige webomgeving.
4. Aan de consument zal de ondernemer wijzen op de volgende informatie:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
c. de informatie over de garanties en service na aankoop;
d. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5. De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
Artikel 5 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de consument het product goed kan beoordelen. Afbeeldingen bij het aanbod zijn waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten. Aangeboden producten zijn met de hand gemaakt. Kleine afwijkingen in kleur en/of maatvoering zijn geen reden om de overeenkomst te ontbinden.
2. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
- prijs exclusief belastingen;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;
 
Artikel 6 - De prijs
1. Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Administratie- en verzendkosten in Nederland zijn vastgesteld en kenbaar gemaakt. Dit is duidelijk bij het aanbod vermeld. Voor buitenlandse transacties worden individuele afspraken gemaakt.
2. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 
Artikel 7 - Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan voordat tot bezorging van het product wordt overgegaan
2. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld.
3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.
 
Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht kan alleen door de ondernemer worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door hun aard of gebruik niet kunnen worden teruggezonden;
b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, kan d.m.v. het contactformulier worden aangegeven wat de wensen zijn. Indien het materiaal voorradig is om een product opnieuw te maken zal dit aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
4. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de ondernemer komen.
5. De ondernemer is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tijdens transport, tenzij met consument de wijze van verzekerd transport is overeengekomen.
6. Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
7. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
8. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 
Artikel 12 - Garantie
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.
 
Artikel 13 - Conformiteit
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 
Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
Artikel 15 - Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.
 
Artikel 16 = Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 17 = Privacy

Door het aangaan van een Overeenkomst worden gegevens aangaande de Klant door Mijn Halszaak opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Mijn Halszaak aan de Klant opgave doen van de door Mijn Halszaak opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door Mijn Halszaak nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij Mijn Halszaak op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Mijn Halszaak de Overeenkomst met de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.

Voor meer informatie: Privacy beleid

 
Laatst gewijzigd: 27 januari 2019
Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in PDF-formaat: alg_voorw_mijn_halszaak met privacy-verklaring270119.pdf

Wanneer door Mijnhalszaak gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mijnhalszaak deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
 
  © Mijn Halszaak | Woerden | Tel: +31 (0)348 - 43 00 99 Realisatie WSI e-Professionals